LOISTEHON KOMPENSOINTI

Osa sähkölaitteista esim. oikosulkumoottorit ja muuntajat tarvitsevat toimiakseen pätötehon lisäksi myös loistehoa. Tarvittava loisteho voidaan ottaa sähköverkosta, jolloin siitä joudutaan maksamaan sähkönsiirtolaskun yhteydessä loistehomaksu, tai se voidaan tuottaa kohteessa omalla loistehon kompensoinnilla.

VUOSIHUOLTO

Kompensoinnin vuosittaisella huollolla varmistetaan kompensoinnin oikea toiminta. Tällöin kohteeseen ei aiheudu loistehomaksuja, eikä kompensointi aiheuta häiriöitä kohteen sähköverkkoon. Lisäksi kompensoinnin turvallinen käyttö on saavutettavissa vain vuosittaisella huollolla.

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (KTMp (517/96, muutos 335/2004) vaatii sähkölaitteiston haltijalta huolto-ohjelman toisen ja kolmannen luokan sähkölaitteille. 11§ Luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistolle on laadittava ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma. Muiden sähkölaitteistojen osalta ohjelma voidaan korvata laitteiden ja laitteistojen käyttö- ja huolto-ohjeilla.  Kompensointiparistojen valmistajat ja maahantuojat ohjeistavat, että kompensoinnit tarkastetaan vuosittain. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä kompensoinnille 2-3 kuukautta käyttöönoton jälkeen ja tämän jälkeen 12 kuukauden välein käyttöönotosta.

Kompensoinnin vuosihuollon sisältö / tehtävät tarkastukset:

 • Visuaalinen tarkastus

 • Porrassulakkeiden tarkastus

 • Kontaktorien toiminta

 • Kondensaattorien kunto (kapasitanssimittaus)

 • Säätimen toiminta ja asettelut

 • Estokelojen visuaalinen kunto

 • Virtaliitokset / jälkikiristys tarpeen mukaan (valmistajan ohjeistuksen mukaisesti)

 • Lämpökuvaus

 • Tuulettimien toiminta

 • Syöttökaapeleiden ja sulakkeiden mitoitus

 • Varoitus- ja merkintäkilpien kunto

 • Sähkönlaadun hetkellismittaus

 • Suodattimien vaihto (suodattimet laskutetaan erikseen)

 • Ympäristöolosuhteet (lämpötila ja pölyisyys)

 • Pariston kosketussuojat

 • Käyttöohjeiden oikeellisuus

 • Siivous

Hämeen Sähkö Oy:n kompensoinnin vuosihuollon yhteydessä tehdään keskuksella ilman kompensointia ja kompensoinnin kanssa yksivaiheiset sähkönlaadun hetkellismittaukset, joiden avulla varmistetaan säätimen ja koko loistehon kompensoinnin oikea toiminta. Samalla saadaan mittaustuloksiin perustuva tilannekatsaus kohteen sähkönlaadusta.

Huollon jälkeen toimitetaan kompensointikohtainen raportti, joka sisältää tiedot kompensoinnin nykykunnosta ja sähkön laadusta sekä ehdotuksen/tarjouksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

KOMPENSOINTITARPEEN MÄÄRITYS

Kohteissa, joissa ei ole olemassa olevaa loistehon kompensointia, voidaan tehdä kompensointitarpeen määritys, jossa selvitetään keskuksen loistehon kompensoinnin tarve, kompensoinnilla saavutettavat hyödyt ja kuinka kompensointi tulisi toteuttaa.

Kompensointitarpeen määrityksen lopputuloksena on oikein mitoitettu ja sähköteknisesti parhaalla mahdollisella tavalla toimiva laitteisto, joka on teknisesti mahdollista asentaa kohteen keskukselle. Todellisen tarpeen mukaisesti mitoitettu loistehonkompensointi on teholtaan riittävä, mutta ei ylimitoitettu, mikä mahdollistaa kustannustehokkuuden.

Mitoituksemme perustuu kohteessa tehtyyn hetkellismittaukseen ja mahdollisesti käytettävissä oleviin pitkäaikaisiin tehotietoihin sekä teknisten rajaehtojen huomioimiseen asennuksen kannalta.

Oikein mitoitettu kompensointilaitteisto on useimmissa kiinteistössä edelleen kannattava investointi. Kompensoinnin takaisinmaksuajaksi jää vain 2-3 vuotta loistehomaksujen säästöjen avulla laskettuna.

Kompensointitarpeen määrityksen sisältö:

 • Kiinteistön olemassa olevan laitekannan kartoitus ja tarkistus

 • Kompensointitarpeen määritys

 • Teknisten toteutusmahdollisuuksien selvittäminen

 • Laitteistovaatimusten selvittäminen

 • Laitehankinta

ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

Oikein mitoitettu, asennettu ja käyttöönotettu loistehon kompensointi takaa, että kompensoinnista hyödytään suunnitellusti.

Ammattitaitoinen asennus- ja käyttöönottopalvelumme toimii avaimet käteen periaatteella ja sisältää laitteiden asennuksen lisäksi käyttöönoton. Säätimen ja kompensoinnin oikea toiminta varmistetaan käyttöönotonkin yhteydessä sähkönlaadun mittauksella.

Poistuessamme asennusten jälkeen asiakkaan tiloista siivoamme omat jälkemme ja toimitamme asiakkaan käytöstä poistetut kompensointilaitteet asianmukaisesti kierrätykseen. Keskustiloihin jätetyt käytöstä poistetut kompensointilaitteet ovat turvallisuusriski, sillä ne ovat turhaa palokuormaa tulipalon sattuessa.

Teemme myös pelkästään käyttöönottoja jo asennetuille kompensointilaitteille.

KORJAUS

Aina ei ole tarvetta uusia koko kompensointia, vaan usein vanhan kompensoinnin korjaaminen on teknisesti ja taloudellisesti kannattavaa.  Korjauksen avulla saadaan jatkettua käyttöikää vuosilla, kunhan muistetaan myös säännöllinen huolto. Joskus muutamankin vuoden lykkäys edessä olevaan kompensointipariston uusinnan investointiin on kullanarvoinen.

Me toimitamme korjaukset varaosineen kaikkien valmistajien paristoihin. Takuuaika työllemme on 24 kuukautta.

Kompensointiparistojen yleisemmin vikaantuvat osat:

 • Kondensaattorit

 • Säätimet

 • Kontaktorit

 • Tuulettimet

KIERRÄTYS

Kiinteistöjen käyttötarkoitus ja sähköverkot muuttuvat ajan kuluessa. Tällöin myös kompensointitarve kohteissa saattaa muuttua. Mikäli kompensointia ei enää kohteessa tarvita, on se hyvä purkaa pois, jottei se ole keskustilassa turhana palokuormana. Lisäksi kompensoinnin vaatima tila keskustilassa ja sähkökeskuksen lähtö vapautuvat muuhun käyttöön.

Me puramme kompensoinnin ja siihen liittyvät kaapeloinnit, minkä jälkeen toimitamme ne kierrätykseen.