LOISTEHON KOMPENSOINTI

Osa sähkölaitteista, esimerkiksi oikosulkumoottorit ja muuntajat, tarvitsevat toimiakseen pätötehon lisäksi myös loistehoa. Tarvittava loisteho voidaan ottaa sähköverkosta, jolloin siitä joudutaan maksamaan sähkönsiirtolaskun yhteydessä loistehomaksu, mikä lisää energiakustannuksia.

Vaihtoehtoisesti loisteho voidaan tuottaa kohteessa omalla loistehon kompensoinnilla, mikä vähentää energiakustannuksia. Samalla voidaan parantaa kokonaishyötysuhdetta ja vähentää ympäristövaikutuksia. Omalla kompensointijärjestelmällä voidaan parantaa sähkölaitteiden käyttöikää ja toimintavarmuutta, mikä tuo säästöjä ja luotettavuutta liiketoimintaan pitkällä aikavälillä parantuneen sähkönlaadun avulla.

VUOSIHUOLTO

Kompensoinnin vuosittaisella huollolla varmistetaan kompensoinnin oikea toiminta. Tällöin kohteeseen ei aiheudu loistehomaksuja, eikä kompensointi aiheuta häiriöitä kohteen sähköverkkoon. Kompensoinnin turvallinen käyttö on saavutettavissa vain vuosittaisella huollolla, huoltamattomalla kompensoinnilla on iso riski aiheuttaa jopa tulipalo.

Sähköturvallisuuslaki (48 §) vaatii sähkölaitteiston haltijalta huolto-ohjelman toisen ja kolmannen luokan sähkölaitteille. Luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistolle on sähkölaitteiston haltijan huolehdittava, että sähkölaitteistolle laaditaan sähköturvallisuutta ylläpitävä kunnossapito-ohjelma. Muiden sähkölaitteistojen osalta ohjelma voidaan korvata laitteiden ja laitteistojen käyttö- ja huolto-ohjeilla.

Kompensointiparistojen valmistajat ja maahantuojat ohjeistavat, että kompensoinnit tarkastetaan vuosittain. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä kompensoinnille 2-3 kuukautta käyttöönoton jälkeen ja tämän jälkeen 12 kuukauden välein käyttöönotosta.

Ensimmäinen tarkastus 2-3 kuukauden päästä käyttöönotosta on tärkeää, koska liitokset elävät sähkövirran vaikutuksesta. Mahdollista on myös, että kompensoinnin lisäys aiheuttaa pölyjen liikkumisen sähkötilassa ja suodattimet ovat muutaman ensimmäisen kuukauden jälkeen tukossa. Kun suodatin on tukossa, jäähdytysilma ei pääse kulkemaan oikeaa reittiä pitkin. Korvausilma alkaa kulkemaan ohi suodattimen ja se aiheuttaa pölyn kulkeutumista kompensoinnin kotelon sisälle.

Kompensoinnin vuosihuollon sisältö / tehtävät tarkastukset:

 • Visuaalinen tarkastus

 • Porrassulakkeiden tarkastus

 • Kontaktorien toiminta

 • Kondensaattorien kunto (kapasitanssimittaus)

 • Säätimen toiminta ja asettelut

 • Säätimen virhelogin tarkastus

 • Estokelojen visuaalinen kunto

 • Virtaliitokset / jälkikiristys tarpeen mukaan (valmistajan ohjeistuksen mukaisesti)

 • Lämpökuvaus (estokelaparisto ja sähkökeskuksen kompensoinnin lähtö)

 • Tuulettimien ja tuulettimia ohjaavan termostaatin toiminta

 • Syöttökaapeleiden ja sulakkeiden mitoitus

 • Varoitus- ja merkintäkilpien kunto

 • Sähkönlaadun hetkellismittaus

 • Suodattimien vaihto (suodattimet laskutetaan erikseen)

 • Ympäristöolosuhteet (lämpötila ja pölyisyys)

 • Estokelapariston kosketussuojat

 • Käyttöohjeiden oikeellisuus

 • Siivous ja puhdistus

Hämeen Sähkö Oy:n kompensoinnin vuosihuollon yhteydessä tehdään keskuksella ilman kompensointia ja kompensoinnin kanssa yksivaiheiset sähkönlaadun hetkellismittaukset, joiden avulla varmistetaan säätimen ja koko loistehon kompensoinnin oikea toiminta. Samalla kompensointihuollon aikana saadaan mittaustuloksiin perustuva tilannekatsaus kohteen sähkönlaadusta.

Huollon jälkeen toimitetaan kompensointikohtainen raportti, joka sisältää tiedot kompensoinnin nykykunnosta ja sähkön laadusta sekä ehdotuksen/tarjouksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

KOMPENSOINTITARPEEN MÄÄRITYS

Kohteissa, joissa ei ole olemassa olevaa loistehon kompensointia, voidaan tehdä kompensointitarpeen määritys, jossa selvitetään keskuksen loistehon kompensoinnin tarve, kompensoinnilla saavutettavat hyödyt ja kuinka kompensointi tulisi toteuttaa.

Kompensointitarpeen määrityksen lopputuloksena on oikein mitoitettu ja sähköteknisesti parhaalla mahdollisella tavalla toimiva laitteisto, joka on teknisesti mahdollista asentaa kohteen keskukselle. Todellisen tarpeen mukaisesti mitoitettu loistehonkompensointi on teholtaan riittävä ja vältetään ylimitoitus, mikä mahdollistaa kustannustehokkuuden.

Mitoituksemme perustuu kohteessa tehtyyn hetkellismittaukseen ja mahdollisesti käytettävissä oleviin pitkäaikaisiin tehotietoihin sekä teknisten rajaehtojen huomioimiseen asennuksen kannalta.

Oikein mitoitettu kompensointilaitteisto on useimmissa kiinteistössä edelleen kannattava investointi. Kompensoinnin takaisinmaksuajaksi jää vain 2-3 vuotta loistehomaksujen säästöjen avulla laskettuna.

Kompensointitarpeen määrityksen sisältö:

 • Kiinteistön olemassa olevan laitekannan kartoitus ja tarkistus

 • Kompensointitarpeen määritys

 • Teknisten toteutusmahdollisuuksien selvittäminen

 • Laitteistovaatimusten selvittäminen

 • Laitehankinta

ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

Oikein mitoitettu, asennettu ja käyttöönotettu loistehon kompensointi takaa, että kompensoinnista hyödytään suunnitellusti.

Ammattitaitoinen asennus- ja käyttöönottopalvelumme toimii avaimet käteen periaatteella ja sisältää laitteiden asennuksen lisäksi käyttöönoton. Säätimen ja kompensoinnin oikea toiminta varmistetaan käyttöönoton yhteydessä sähkönlaadun mittauksella.

Poistuessamme asennusten jälkeen asiakkaan tiloista siivoamme omat jälkemme ja toimitamme asiakkaan käytöstä poistetut kompensointilaitteet asianmukaisesti kierrätykseen. Keskustiloihin jätetyt käytöstä poistetut kompensointilaitteet ovat turvallisuusriski, aiheuttaen turhaa palokuormaa tulipalon sattuessa.

Teemme myös pelkästään käyttöönottoja jo asennetuille kompensointilaitteille.

KORJAUS

Aina ei ole tarvetta uusia koko kompensointia, vaan usein vanhan kompensoinnin korjaaminen on teknisesti ja taloudellisesti kannattavaa.  Korjauksen avulla saadaan jatkettua käyttöikää vuosilla, kunhan muistetaan myös säännöllinen huolto. Joskus muutamankin vuoden lykkäys edessä olevaan kompensointipariston uusinnan investointiin on kullanarvoinen.

Me toimitamme korjaukset varaosineen kaikkien valmistajien paristoihin. Takuuaika työllemme on 24 kuukautta.

Kompensointiparistojen yleisemmin vikaantuvat osat:

 • Kondensaattorit

 • Säätimet

 • Kontaktorit

 • Tuulettimet

<a id=”uudetkompensointilaitteet”></a>

UUDET KOMPENSOINTILAITTEET JA VARAOSAT

Meiltä saa tilattua uusia Nokian Capacitors -estokelaparistoja ja myymme varaosia. Kokoamme Nokian Capacitors estokelaparistot itse Akaassa. Estokelaparistot valmistetaan aina tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Varaosia löytyy lähes kaikkiin kompensointilaitteisiin.

KIERRÄTYS

Kiinteistöjen käyttötarkoitus ja sähköverkot muuttuvat ajan kuluessa. Tällöin myös kompensointitarve kohteissa saattaa muuttua. Mikäli kompensointia ei enää kohteessa tarvita, on se hyvä purkaa pois, jottei se ole keskustilassa turhana palokuormana. Lisäksi kompensoinnin vaatima tila keskustilassa ja sähkökeskuksen lähtö vapautuvat muuhun käyttöön.

Me puramme kompensoinnin ja siihen liittyvät kaapeloinnit, minkä jälkeen toimitamme ne asianmukaiseen kierrätykseen.