SÄHKÖNLAATU

Ongelmat sähkönlaadussa aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia, laitevaurioita ja jopa vaaratilanteita. Sähkönlaadussa voi ilmetä ongelmia epäonnistuneen suunnittelun, laitteiden vikojen vuoksi tai hankittaessa uusia sähkölaitteita, jotka eivät sovellu kohteen sähköverkkoon. Ongelmat sähkönlaadussa voivat aiheutua myös kohdetta syöttävästä verkosta. Sähkössä olevat ongelmat eivät yleensä jää kiinteistön omaan sähköverkkoon ja laadulliset ongelmat voivat tulla myös ulkopuolisesta sähköverkosta.

Sähkönlaadun mittauksia voidaan tehdä joustavasti tarpeen mukaan lyhytkestoisena, esimerkiksi 1-2 päivää ja pidempikestoisena 7 päivän mittausjaksona. Lisäksi on mahdollista järjestää pidempiäkin mittausjaksoja.

Voimme auttaa myös kiinteiden sähkönlaadun analysaattoreiden hankinnassa ja asentamisessa.

SÄHKÖNLAADUN MITTAUS

Pitkäaikaisella sähkönlaadun mittauksella varmistetaan, että sähkönlaatu kohteessa on riittävä, eikä se aiheuta ongelmia sähköverkon laitteiden toiminnalle. Pitkäaikaisella sähkönlaadun mittauksella saadaan sähkönlaadun analysointiin parhaiten tietoa.

Pitkäaikaisia sähkönlaadun mittauksia voidaan hyödyntää laadunvarmentamisessa muutostilanteissa. Laitehankintoja (esim. valaistusuusinnat) ennen ja niiden jälkeen toteutettujen sähkönlaadun mittausten avulla varmistetaan, että hankinnasta ajateltavaksi saadut hyödyt sähkönlaadun ja energiansäästön osalta todella toteutuvat.

Sähkönlaadun mittaukset ovat osa sähkölaitteiden ennakoivaa kunnossapitoa

On perusteltua tehdä uuden kiinteistön tai tuotantolinjan käyttöönoton jälkeen sähkönlaadun mittaus, joka toimii vertailukohtana myöhempää käyttöä varten. Tässä vaiheessa tehty mittaus toimii myös hyvänä työkaluna laitevalmistajien suuntaan, jos takuuaikana ilmenee ongelmia. Mahdollisesti myöhemmin tulevien häiriöiden myötä käytettävissä on sähkönlaadun mittaus ajalta, jolloin kaikki vielä toimi kuten on suunniteltu. Tällöin voidaan mittausten avulla tutkia paremmin, mikä nykyinen tai myöhemmin lisätty laite aiheuttaa ongelmia sähkönlaatuun.

Pitkäaikaisella sähkönlaadun mittauksella voidaan paikantaa ongelmia aiheuttava häiriötekijä, kun ongelmia on jo ilmennyt ja tarvitaan tietoa, mikä ongelmat aiheuttaa. Mittauksen lähtökohtana voi olla jokin selkeä yksittäinen vika tai kohteessa havaitut laitteiden toimintahäiriöt / laitevauriot, joiden epäillään mahdollisesti johtuvan sähkönlaadullisista tekijöistä.

Pitkäaikainen sähkönlaadun mittaus toteutetaan Yleisen jakeluverkon jakelujännitteen ominaisuudet määrittävään standardiin SFS-EN 50160 perustuen.

TEHOMITTAUS

Tehomittausta käytetään usein mitattavan kohteen (esim. muuntajan, sähköpääkeskuksen, UPS-järjestelmän tai varavoiman) kuormitustilanteen varmistamiseen. Mittaukseen perusteella tiedetään kohteen nykyinen kuormitustilanne, jonka perusteella voidaan suunnitella tulevia laajennuksia ja laiteuusintoja.

Tehomittauksessa mitataan mitattavan kohteen pätö-, lois- ja näennäistehojen lisäksi taajuus, vaihejännitteet ja –virrat.